เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มทีไอเอส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์แวร์ ฟอร์ม จำกัด

บริษัทฯ ได้พัฒนา โปรแกรม Manufacturing Resource Planning System (MRPII) และพัฒนาเป็นโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งจัดได้ว่าเป็น ERP ที่มี คุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรมของต่างประเทศ โดยเฉพาะโมดุลในส่วนของงานวางแผน การผลิต ได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับใช้กับอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ใช้งานง่าย สามารถ ปรับแผน แทรกแผน โยกย้ายแผน ได้ง่าย อีกทั้งการประเมินผลที่รวดเร็ว ผู้ใช้ สามารถสร้างรายงานด้วยตนเองได้
บริษัทฯ ให้บริการแบบครบวงจรมุ่งหวังเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษา, แนะนำ และจัดหาSolution ที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจของลูกค้าทั้งทางด้าน Hardware, Software และ Network เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ เรามีความประสงค์ที่จะให้ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต มีมาตรฐานทัดเทียม ประเทศที่ได้พัฒนาแล้ว ลดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาซอฟแวร์ของต่างประเทศที่มีราคาสูง ช่วยลดเวลาและ ลดความเสี่ยงจากการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง