ระบบจัดการชําระเงินบํารุงการศึกษาผ่านธ.กรุงไทย K2Payment

โปรแกรมสำหรับจัดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทย  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลย เมื่อได้รับข้อมูลการชำระเงินจากธนาคาร  กำหนดโครงการได้เองและนำเข้าข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ Excel ได้เลย

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียนจากแฟ้ม excel รายชื่อนักเรียนจะใช้เป็นข้อมูลหลักในการทำงานของโปรแกรม K2Payment
หากโรงเรียนมีการจัดเก็บรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียนไว้ในแฟ้มexcelแล้ว โปรแกรม K2Payment
สามารถนำเข้ารายชื่อจากแฟ้มexcel เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที ไม่ต้องจัดทำซ้ำซ้อนอีกครั้ง

2. จัดพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน พร้อมทั้งรหัสbarcodeของนักเรียนแต่ละคน
เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันให้ทาง ธนาคารกรุงไทย เมื่อต้องการชำระเงิน

ข้อมูลในรหัสbarcode มีดังนี้
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษา
– Service Code (สำหรับธนาคาร)
– เลขประจำตัวนักเรียน
– รหัสของชั้นเรียน เช่น ชั้น ม. 2/1 รหัสคือ 201
– จำนวนเงินที่ต้องชำระ

3. รับข้อมูลจากระบบ KTB Corp. Online
ในแต่ละวัน เมื่อมีการชำระเงิน ทางธนาคารกรุงไทยจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินมาให้ทางโรงเรียน โดยผ่านระบบ KTB Corp. Online
โปรแกรม K2Payment สามารถนำเข้าข้อมูลส่วนนี้จากระบบ KTB เข้ามายังโปรแกรม เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และจัดทำทะเบียนคุมการชำระเงินได้ทันที

4. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา
เมื่อรับข้อมูลจากระบบ KTB แล้ว โปรแกรม K2Payment จะจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาให้ทั้งหมดของแต่ละวันที่มีการชำระเงินได้ทันที โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ.

5. รับชำระเงินที่โรงเรียน
กรณีนักเรียนต้องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ที่โรงเรียนโดยตรงไม่ผ่านธนาคาร โปรแกรม K2Payement สามารถบันทึกการชำระเงิน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้ได้

6. ทะเบียนคุมการชำระเงิน
รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินแล้ว จะนำไปลงในทะเบียนคุมการชำระเงิน ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งทะเบียนคุมการชำระเงินรายวัน ทะเบียนคุมการชำระเงินรายเดือน และทะเบียนคุมการชำระเงินรายภาคการศึกษา
ข้อมูลในทะเบียนคุมการชำระเงินมีดังนี้
– ชื่อนักเรียน ชั้น ห้อง
– วันที่ชำระเงิน และจำนวนเงิน
– เลขที่และเล่มที่ โดยโปรแกรมจะรันเลขที่ให้โดยอัตโนมัติ ตามเลขที่ในใบเสร็จของ สพฐ.

สามารถแสดงทะเบียนบนจอภาพ ส่งออกเป็นไฟล์excel หรือพิมพ์ออกมาได้

7. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทั่วไป
สามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินผู้เช่าร้านค้า (ค่าเช่า,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)

รีวิว จากลูกค้า